Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

1. TILBUD
Med mindre andet er angivet er Porto Partners tilbud gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.


2. DATALEVERANCER – KØBTE DATA

På opgaver, hvor leverancer af købte data indgår, gælder følgende betingelser.

2.1 Brugsret
Det påhviler altid kunden at tilsikre, at gældende lovgivning overholdes, samt indestå for, at særlige regler, bestemmelser og kutymer, der gælder for kundens branche, ikke bliver overtrådt.
Ret til anvendelse af data gives alene til kunden og alene til det formål, som er aftalt med Porto Partner.
Uhensigtsmæssigheder eller fejl kan forekomme i datamaterialet i et forventeligt omfang, da data indeholder komplekse oplysninger.
Porto Partner er uden ansvar herfor.


3. DATALEVERANCER VED DISTRIBUTION

Vaskede data der returneres til kunden i forbindelse med distribution, beror på data leveret af 3. part. Porto Partner er ikke ansvarlig for disse.


4. DISTRIBUTION

På opgaver, hvor levering af distributionsydelser er inkluderet, gælder følgende betingelser.

4.1 Levering af materialer til pakning
Udgiver forestår og afholder omkostninger til transport til pakkeri/distributør. Leveringsterminer fremgår af distributionsplanen for produktet.

Porto Partner eller samarbejdspartnere tilbyder ikke forsikring af materialer af enhver art hverken i transit eller under ophold hos en operatør/distributør. Forsikring af materialer af enhver art påhviler alene udgiver.

4.2 Levering af data
Data skal leveres i strukturerede og læsbare formater, renset for unødige data. Møder data ikke disse krav, kan Porto Partner tilbyde at tilrette data mod betaling.

Leveringsterminer fremgår af distributionsplanen for produktet.

4.3 Leveringskvalitet
Porto Partner er ikke ansvarlige for distributørernes leveringskvalitet.
Porto Partner er ligeledes ikke ansvarlig for at sikre transport imellem kundes trykkeri/pakkeri og til distributøren.

4.4 Tælleoplag
På de løsninger hvor tælleoplag kræves, gælder følgende:
– FK Distribution: 2,5 %, dog minimum 500 stk. ekstra ud over distributionsoplaget
– PostNord Antal i adressefil + 50 stk.
– Bladkompagniet: Antal i adressefil + 50 stk.


5. GENERELT

5.1 Priser
Alle priser er opgivet uden moms.
Den fakturerede pris vil tage udgangspunkt i forsendelsens vægt samt antal ved indleveringstidspunkt.
Såfremt Porto Partner påføres forsinkelse som følge af manglende materialer, udsættelse af levering eller lignende, for hvilke forhold kunden er ansvarlig, er Porto Partner berettiget til at beregne et gebyr herfor.

5.2 Betalingsbetingelser
Netto 8 dage fra fakturadato. Faktura fremsendes ved indlevering af forsendelserne hos distributøren.
Ved betaling efter forfaldsdato pålægges der morarenter. Morarentesatsen fastsættes som Nationalbankens diskonto plus 3% pr. påbegyndt måned.
Ved udsendelse af betalingspåmindelser pålægges et gebyr på 200,00 DKK.

5.3 Mangler, fejl og tab
Porto Partner bærer ikke ansvaret for mangler eller forsinkelser, der skyldes udgivers forhold, uanset om dette er blevet påtalt af Porto Partner.
Porto Partner er ikke ansvarlig for manglende, mangelfuld eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis manglen eller forsinkelsen skyldes omstændigheder uden for Porto Partner’ kontrol (Force Majeure), hvilket forhindrer eller i væsentlig grad besværliggør rettidig opfyldelse af sådanne forpligtelser.
Porto Partner kan ikke gøres ansvarlig for direkte og indirekte tab, herunder avancetab. Porto Partner er ligeledes ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser, der skyldes distributørernes forhold. Porto Partner’ eventuelle erstatningsansvar kan aldrig overstige det beløb udgiver har betalt i de sidste måneder forud for den hændelse, der måtte udløse erstatningsansvaret (dog maksimalt 15.000,00 DKK). Porto Partner er i det omfang, der er muligt, berettiget til at afhjælpe forsinkelse ved at lade tredjemand forestå distribution, forudsat dette kan ske inden 2 (to) hverdage efter planlagt omdeling.

5.4 Restoplag/-materialer
Evt. restoplag kan returneres til kunden mod betaling herfor.

5.5 Force Majeure
Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til krig, krigshandling, naturkatastrofer, indskrænkninger i den offentlige trafik eller energiforsyning, ny eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarked, herunder blokader og strejke, også hos distributører, brand, oversvømmelse, omfattende tab eller ødelæggelse af ejendom eller ulykkestilfælde, herunder hos distributører.

5.6 Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister afgøres af de danske domstole efter dansk ret med retten i Glostrup som værneting.